Jaroslav Nižňanský

Partner

Mobil:             + 421 903 192 401
Tel/Fax (SK):  + 421 2 59 305 760
Tel/Fax (CZ):  + 420 2 34 234 946
E-mail:            jaroslav.niznansky@jnc-legal.com
                       prague@jnc-legal.com

Jaroslav je zakladajúcim partnerom JNC Legal, ktorý má skúsenosti najmä v obchodnom, zmluvnom a konkurznom práve. Okrem toho často zastupuje klientov v súdnych konaniach a je jedným z mála slovenských právnikov zaoberajúcich sa športovým právom.

Jaroslav získal svoje právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Pred založením advokátskej kancelárie JNC Legal pracoval a získaval skúsenosti vo viacerých renomovaných slovenských a medzinárodných advokátskych kanceláriách.

Jaroslav je členom Slovenskej advokátskej komory (SAK), Českej advokátskej komory (ČAK) a AIJA (Internatiional Association of Young Lawyers).

V roku 2010 bol Jaroslav zapísaný do zoznamu konkurzných a reštrukturalizačných správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a v súčasnosti aktívne vykonáva správcovskú činnosť.

Jaroslav sa podieľa na projekte Svetovej banky Doing Business, analyzujúcom legislatívny rámec podnikania v Slovenskej republike a publikuje odborné články z rôznych oblastí práva.

S Jaroslavom môžete komunikovať v slovenčine, češtine, angličtine a taliančine a aj dokumenty môžu byť pripravené v jednom z uvedených jazykov podľa Vašich predstáv.

Niektoré vybrané Jaroslavove skúsenosti:

• nehnuteľnostné akvizičné projekty - due diligence (právny audit) pozemkov a budov, príprava zmluvnej dokumentácie, poradenstvo ohľadne financovania a účasť na rokovaniach s bankami financujúcimi projekt, spolupráca pri daňovom poradenstve ohľadne potenciálnych daňových implikácií niektorých navrhovaných štruktúr nadobúdania majetku, príprava nájomných a podnájomných zmlúv
• účasť na pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie poskytnutej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti s PPP (Public Private Partnership) projektom a poradenstvo klientovi ohľadne výstavby a prevádzkovania časti diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1
• poradenstvo investorovi pri refinancovaní úveru v štádiu dokončovania a spúšťania do prevádzky hotela v Bratislave, poradenstvo a príprava dokumentov súvisiacich so zlúčením spoločnosti investora so spoločnosťou vstupujúceho investora
• komplexná právna asistencia zahraničnému klientovi pri akvizícii podniku a následnom zlúčení s už fungujúcou spoločnosťou s majetkovou účasťou klienta
• poradenstvo v súvislosti s otvorením a prevádzkou päťhviezdičkového hotela v Bratislave, ako súčasti celosvetovej renomovanej siete hotelov
• poradenstvo v pracovnoprávnych otázkach
• poradenstvo v otázkach imigračného práva Slovenskej republiky (získavanie povolení na prechodný a trvalý pobyt na rôzne účely stanovené zákonom, možnosti získania štátneho občianstva Slovenskej republiky)
• vymáhanie pohľadávok najmä z medzinárodného obchodného styku
• poradenstvo zahraničnému klientovi v súvislosti s emisiou dlhopisov resp. v súvislosti s upisovaním jeho akcií subjektmi v Slovenskej republike
• poradenstvo klientovi z farmaceutického sektora v rôznych otázkach týkajúcich sa najmä distribúcie a predaja liekov a taktiež poradenstvo v oblasti reklamy na lieky (vrátane zastupovania klienta v konaní pred príslušným orgánom kontroly liečiv)
• komplexná právna asistencia klientovi v súvislosti s jeho vstupom na slovenský trh s elektrickou energiou
• poradenstvo klientom ohľadne uzatvárania sponzorských zmlúv
• príprava a zmeny zakladajúcich a ostatných interných dokumentov športových klubov
• korporátna agenda - zakladanie spoločností v Slovenskej aj Českej republike, zmeny v spoločnostiach, likvidácia a s ňou spojené konanie vo vzťahu k príslušnému súdu a iným orgánom a inštitúciám
• poradenstvo v otázkach ochranných známok a dizajnov
• poradenstvo v otázkach konkurzu a reštrukturalizácie a zastupovanie klientov v pozícii veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, resp. zastupovanie konkurzných dlžníkov a konkurzných správcov
• výkon samostatnej správcovskej činnosti
• zastupovanie klientov pred slovenskými a českými súdmi a správnymi orgánmi.