Konkurz a reštrukturalizácia

V JNC Legal vieme poskytnúť odborné poradenstvo v súvislosti s konkurzným  a reštrukturalizačným konaním, a to najmä formou právnych analýz špecifických situácií, v ktorých sa klienti ako veritelia či dlžníci môžu ocitnúť. Naše služby zahŕňajú zastupovanie klientov – veriteľov v konkurznom konaní s cieľom uspokojenia ich pohľadávok z majetku subjektov v konkurze, ako aj zastupovanie dlžníkov pri spracúvaní návrhov na vyhlásenie konkurzu resp. reštrukturalizačných návrhov spolu s vypracovaním reštrukturalizačných posudkov a plánov.

Dôkazom našej kompetencie v otázkach insolvenčného práva je skutočnosť, že partner JNC Legal a asociovaný advokát sú zároveň konkurznými správcami aktívne vykonávajúcimi svoju funkciu.