Pracovné právo a pobyt cudzincov

Našim klientom poskytujeme služby v rozmanitých pracovnoprávnych otázkach. Sme schopní poradiť klientovi tak zo zamestnávateľského ako aj zo zamestnaneckého uhla pohľadu. Na jednej strane obstarávame každodennú pracovnoprávnu agendu klientov (príprava pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv, príprava a revízie pracovného poriadku, skončenie pracovného pomeru a pod.) a na strane druhej sme schopní riešiť aj komplexné pracovnoprávne prípady, akými sú napr. plánovanie hromadného prepúšťania, poskytovanie poradenstva ohľadne využitia dočasného pridelenia zamestnancov (tzv. personálny leasing), vykonávanie právneho auditu pracovnoprávnej dokumentácie.

V prípade, že náš firemný klient zamýšľa uzavrieť pracovnú zmluvu (veľmi často na post manažérskej úrovne) s cudzincom, poskytujeme kompletnú asistenciu v otázke získania potrebných víz a povolení na pobyt pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.